ข่าวประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
  • หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรฯ เกี่ยวกับบัตรโดยสารเครื่องบินและการเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักกรณีติดต่อกับตัวแทนจำหน่าย[อ่าน : 65 ครั้ง]
  • แจ้งแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองราชการ ขอให้ส่งเอกสารหลักฐานพร้อมสัญญายืมเงินล่วงหน้า 5 วันทำการ(ยกเว้นกรณีเร่งด่วน)[อ่าน : 103 ครั้ง]
  • ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online สำหรับผู้มีสิทธิรับเงิน งปม.แผ่นดิน ที่เป็นบุคลากรของรัฐหรือบุคคลภายนอก [อ่าน : 125 ครั้ง]
โครงการ/กิจกรรม ดู โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด
ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง ดู ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
  • ประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 21 มีนาคม 2561[อ่าน : 97 ครั้ง]