คำสั่ง ดู คำสั่งทั้งหมด
  • 001/61 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างสอนรายวิชาการทำคุมความเย็นและปรับอากาศ คำสั่ง เดือนมกราคม ปี 2561[อ่าน : 42 ครั้ง]
  • 002/61 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิ... คำสั่ง เดือนมกราคม ปี 2561[อ่าน : 37 ครั้ง]
  • 092/61 มอบหมายหน้าที่ราชการ คำสั่ง เดือนเมษายน ปี 2561[อ่าน : 39 ครั้ง]
  • 091/61 มอบหมายหน้าที่ราชการ คำสั่ง เดือนเมษายน ปี 2561[อ่าน : 28 ครั้ง]
หนังสือเวียน ดู หนังสือเวียนทั้งหมด
  • ขอส่งสำเนาคำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก คำสั่งที่ 08/2561 เรื่อง แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบิน และ คำสั่งที่ 09/2561 เรื่องแต่งตั้งคณบดีคณะสัตวแพทย์ศาสตร์[อ่าน : 28 ครั้ง]
  • แจ้งวันหยุดเดือนพฤษภาคม 2561 วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561 วันพืชมงคล และวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 วันวิสาขบูชา[อ่าน : 36 ครั้ง]
  • ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงาน " การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5" หนังสือเวียน[อ่าน : 67 ครั้ง]
  • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนา นำเสนอบทความ และการประกวดนวัตกรรม โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้า... หนังสือเวียน[อ่าน : 43 ครั้ง]
  • ขอส่งสำเนาข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และคำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสถามหาวิท... หนังสือเวียน[อ่าน : 46 ครั้ง]
  • ซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาหรืออนุญาตการลา ( เพิ่มเติม ) หนังสือเวียน[อ่าน : 49 ครั้ง]
โครงการ/กิจกรรม ดู โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ ดู ประชาสัมพันธ์ทั้งหมด