สาระน่ารู้ ดู สาระน่ารู้ทั้งหมด
 • ง่วง เหนื่อย ไม่มีแรง 7 วิธี เพิ่มพลังกลับมามีแรงภายใน 10 นาที[อ่าน : 6 ครั้ง]
 • วิธีเซ็นสำเนาถูกต้อง ทำตามนี้แล้วเอกสารจะปลอดภัย[อ่าน : 4 ครั้ง]
 • ศิลปะการงีบ นอนกลางวันไม่ได้ขี้เกียจ แต่กำลังชาร์จพลังทำงาน[อ่าน : 4 ครั้ง]
ประกาศผลสอบคัดเลือก ดู ประกาศผลสอบคัดเลือกทั้งหมด
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งประเภททั่วไป ครั้งที่ 1/2561[อ่าน : 7 ครั้ง]
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 1/2561[อ่าน : 5 ครั้ง]
 • ผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลภูมิทัศน์ , ตำแหน่งแม่บ้าน , ตำแหน่งคนงาน[อ่าน : 15 ครั้ง]
 • ผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบรรณารักษ์[อ่าน : 33 ครั้ง]
ข่าวการรับสมัครงาน ดู ข่าวการรับสมัครงานทั้งหมด
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี[อ่าน : 2 ครั้ง]
 • สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลภูมิทัศน์ , ตำแหน่งแม่บ้าน , ตำแหน่งคนงาน สังกัดสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี[อ่าน : 20 ครั้ง]
 • สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะเทคโนโลยีสังคม[อ่าน : 18 ครั้ง]
 • สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บรรณารักษ์ สังกัดสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี[อ่าน : 16 ครั้ง]
 • สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะเทคโนโลยีสังคม ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์(ปริญญาเอก) สาขาวิชาศิลปศาสตร์(จิตวิทยา),อาจารย์(ปริญญาโท/ปริญญาเอก) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ , อาจารย์(ปริญญาโท/ปริญญาเอก)สาขาวิชาการบัญชี , อาจารย์(ปริญญาเอก) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์[อ่าน : 20 ครั้ง]
ข่าวประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 • มาตรการและแนวทางในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี พิจารณาเห็นชอบ[อ่าน : 5 ครั้ง]
 • การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาด้วยบัตรประชาชน สำหรับผู้มีสิทธิที่เบิกกับกรมบัญชีกลาง[อ่าน : 39 ครั้ง]
 • ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและด... ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑[อ่าน : 25 ครั้ง]
 • รับสมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ วันที่ 19-30 มีนาคม 2561[อ่าน : 30 ครั้ง]
 • ซักซ้อมแนวปฎิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาหรืออนุญาตการลา(เพิ่มเติม) ถึงหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก[อ่าน : 39 ครั้ง]
 • ผลการคัดเลือกบุคลากรเพื่อรับรางวัลบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2560 15 ม.ค.2561[อ่าน : 39 ครั้ง]
จรรยาบรรณ ดู จรรยาบรรณทั้งหมด
 • จรรยาบรรณที่บุคลากรควรทราบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ.๒๕๕๒[อ่าน : 36 ครั้ง]
คำสั่ง/ประกาศ ดู คำสั่ง/ประกาศทั้งหมด
 • การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์[อ่าน : 5 ครั้ง]
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่องกำหนดคุณสมบัติเฉพาะ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี[อ่าน : 5 ครั้ง]
 • ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทนของพนักงานราชการ(ฉบับที่๙) พ.ศ.๒๕๖๑[อ่าน : 7 ครั้ง]