ข่าวประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 • แจ้งนักวิจัยเบิกเงินสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยงวดที่ 1 งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2561 งานวิจัยและพัฒนา สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี[อ่าน : 11 ครั้ง]
 • ประชุมทางวิชาการ "มหาวิทยาลัยมหาสารคารวิจัย ครั้งที่ 14" โดย มหาวิทยาลัยมหาสารคาร[อ่าน : 68 ครั้ง]
 • ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดย กรมส่งเสริมวิฒนธรรม[อ่าน : 90 ครั้ง]
 • การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสถาวิจัยแห่งชาติ โดย สำนักงงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ[อ่าน : 56 ครั้ง]
 • ส่งผลงานวิจัยเพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัย ครั้งที่6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สถาบันวิจัยและพัฒนา[อ่าน : 71 ครั้ง]
 • ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2561 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท)[อ่าน : 108 ครั้ง]
 • เข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะเพื่อวัตกรรมสายอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ[อ่าน : 55 ครั้ง]
 • ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 10 ฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย[อ่าน : 85 ครั้ง]
ส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ ดู ส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการทั้งหมด
 • ส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์) โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร[อ่าน : 41 ครั้ง]
 • ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม[อ่าน : 52 ครั้ง]
 • ส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ วารสารบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช[อ่าน : 86 ครั้ง]
ข่าวสารทั่วไป ดู ข่าวสารทั่วไปทั้งหมด
 • ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้ง... โดย มหาวิทยายังราชมงคลศรีวิชัย[อ่าน : 81 ครั้ง]
 • ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ ครั้งที่ 10 โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา[อ่าน : 44 ครั้ง]