เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ วัน จันทร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2561, เวลา 16:01 น. 152 ครั้ง นางสาวกนกวรรณ

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

1. หลักเกณฑ์การรับข้อเสนอโครงการ ประจำปีี 2563(งบประมาณแผ่นดิน)  ดาวน์โหลด

2. ตัวอย่างแผนบูรณาการ  ดาวน์โหลด

3. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ดาวน์โหลด

เอกสารที่เสนอของบประมาณ 2563 ประกอบไปด้วย 

1.แผนบูรณาการวิจัย จำนวน 5 ชุด  ดาวน์โหลด

2. โครงการวิจัยเดี่ยว จำนวน 5 ชุด  ดาวน์โหลด

3. โครงการวิจัยชุด จำนวน 5 ชุด  ดาวน์โหลด

4. โครงการวิจัยย่อย จำนวน 5 ชุด ดาวน์โหลด

5. แบบฟอร์ม ประวัติคณะผู้วิจัย จำนวน 5 ชุด ดาวน์โหลด

6. แผนการดำเนินงานงบประมาณเพื่อประกอบเสนอขอทุนอุดหนุนวิจัย (แบบ ผด.1) ดาวน์โหลด

7. ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ขอข้อเสนอโครงการทั้งหมด จำนวน 1 แผ่น (ต้องเป็นไฟล์ .doc เท่นั้น) พร้อมลายเซ็นสแกนใส่ในข้อเสนอโครงการวิจัย

ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ได้ที่ http://www.chan.rmutto.ac.th/6/public/menu/41  

ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 โดยผ่านคณะ