ขอขยายเวลา โครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรทุน งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้

ข่าวประชาสัมพันธ์ วัน พุธ ที่ 11 กรกฎาคม 2561, เวลา 16:29 น. 207 ครั้ง นางสาวกนกวรรณ

ขยายเวลาพร้อมเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินวิจัย เพื่อดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561

หลักฐานประกอบการขยายเวลา มีดังนี้

1. แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย (แบบ ต-1ช/ด) โดยส่งเป็นเอกสาร จำนวน 1 ชุด และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ แบบ ต-1ช/ด ที่มีรูปภาพผลงานวิจัยประกอบ  ดาวน์โหลด

2. แบบฟอร์มขอชี้แจงเรื่องขยายเวลาดำเนินงานวิจัย (แบบ สวพ.ขย.56)  ดาวน์โหลด

3. บันทึกข้อความขอขยายเวลา  ดาวน์โหลด