ประเภท : ส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ
ข่าวที่เชื่อมโยง :

แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :

  • ส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์) โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร[อ่าน : 49 ครั้ง]
  • ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม[อ่าน : 64 ครั้ง]
  • ส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ วารสารบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช[อ่าน : 96 ครั้ง]

พบข่าวทั้งหมด 3 ข่าว