» บริการ ยืม-คืน อุปกรณ์กีฬา

 

ตารางการยืม - คืน อุปกรณ์กีฬา
งานพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  วิทยาเขตจันทบุรี
ปีการศึกษา   2561
                     
ลำดับ ว/ด/ป ชื่ออุปกรณ์กีฬาที่ยืม จำนวน หน่วย ชื่อผู้ยืม สาขา/ชั้น เบอร์โทร วันส่งคืน วันคืนจริง หมายเหตุ
1  22/2/61 ลูกฟุตซอล  ลูก  นายมนูญ ศรีรัง   เทคโนโลยีไฟฟ้า 095- 249-3623 23/02/61    ยังไม่คืน 
30/2/61  ลูกวอลเลย์บอล  1 ลูก นายธงชัย  สายทอง โลจิสติกส์  080-827-6928  2/04/61 4/04/61  คืนแล้ว