ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา การรับแบบ Admissions

รับสมัครนักศึกษาใหม่ วัน พฤหัส ที่ 7 มิถุนายน 2561, เวลา 16:16 น. 265 ครั้ง นางสาวเพ็ญประภา

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรับสมัคร -- คลิ๊ก

ปฏิทินการรับสมัคร -- คลิ๊ก

คุณสมบัติและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร --คลิ๊ก--

-เข้าเว็บไซต์การรับสมัครของ ทปอ. (เปิดรับสมัคร 12-16 มิ.ย.61)-- คลิ๊ก

-สอบสัมภาษณ์ --10 ก.ค.61 เวลา 08.00-12.00 น ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสิริราชสมบัติครบ                                                                                    60 ปี วิทยาเขตจันทบุรี

   ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ต้องเตรียมเอกสารในการเข้าสอบดังนี้

   1. ใบสมัครสอบ Admissions  และหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร

   2. ใบคะแนนสอบผ่านการคัดเลือก 

   3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา 1 ชุด หรือ คะแนนผลการสอบอื่นๆ ถ้ามี

   4. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ

   5. สำเนาทะเบียนบ้านของตนเอง 1 ใบ

        **ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ในการเข้าสอบทุกคน**

 

-ยืนยันสิทธิ์ Clearing House(19 ก.ค.61) -- คลิ๊ก

-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา-- 20 ก.ค.61--คลิ๊ก

-ผู้ผ่านคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ --20-22 ก.ค.61--  

  (ตารางแสดงค่าธรรมเนียมการศึกษา) --คลิ๊ก

-นักศึกษาใหม่ จองสิทธิ์เข้าอยู่หอพักในของวิทยาเขตจันทบุรี --คลิ๊ก

-รายงานตัวและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา พร้อมยื่นเอกสารรายงานตัว ณ วิทยาเขตจันทบุรี ห้องส่งเสริมวิชาการฯ --23-24 ก.ค.61 

** แจ้งนักศึกษาใหม่ เกี่ยวกับปฏิทินของนักศึกษาใหม่ต้องปฏิบัติก่อนเปิดภาคการศึกษา --คลิ๊กที่นี่