ประเภท : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 • รางวัลเจ้าหน้าที่หอพักดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2561 รางวัลเจ้าหน้าที่ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2561 "ไม่ลา ไม่ขาด ไม่สาย"[อ่าน : 44 ครั้ง]
 • ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกว่าด้วย กองทุนราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ พ.ศ. ๒๕๕๖ .[อ่าน : 31 ครั้ง]
 • กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินกองทุนราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม[อ่าน : 19 ครั้ง]
 • กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินกองทุนราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ ...[อ่าน : 15 ครั้ง]
 • การออกตรวจติดตามการดำเนินการตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 การออกตรวจติดตามการดำเนินการตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 ในวันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ หอพักหญิงพุทธรักษา หอพักหญิงแก้วกัลยา และหอพักชายอาเซียน[อ่าน : 36 ครั้ง]
 • กำหนดการ กิจกรรม "เสริมสร้างความภาคภูมิใจในสถาบัน ๑๕ กันยา ราชมงคลน้อมเกล้า" วันที่ 15 กันยายน 2561[อ่าน : 247 ครั้ง]
 • กำหนดการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561[อ่าน : 271 ครั้ง]
 • กำหนดการงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 17.30 - 21.00 น.[อ่าน : 23 ครั้ง]
 • บริษัท กุลธร เคอร์บี้ จำกัด(มหาชน) รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง[อ่าน : 45 ครั้ง]
 • ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการลมหายใจไร้มลทินประจำปี 2561 กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ [อ่าน : 27 ครั้ง]
 • เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย (งบประมาณรายได้) ประจำปีงบประมาณ 2563 จากสถาบันวิจัยและพัฒนา[อ่าน : 39 ครั้ง]
 • สิทธิประกันสุขภาพ สิทธิประกันสุขภาพ[อ่าน : 38 ครั้ง]
 • กำหนดการซ้อม พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560 ซ้อมย่อย วันที่ 21-22 ส.ค. 61 และซ้อมใหญ่ วันที่ 24 ส.ค. 61[อ่าน : 940 ครั้ง]
 • คู่มือโรคไข้เลือดออก คู่มือโรคไข้เลือดออก[อ่าน : 37 ครั้ง]
 • การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา[อ่าน : 37 ครั้ง]
 • ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาสมาคมชาวจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2561 ทุนสมาคมชาวจันทบุรี[อ่าน : 29 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช)[อ่าน : 27 ครั้ง]
 • ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมโครงการ ก้าว..เพื่อพระปกเกล้า ณ ที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมโครงการ ก้าว..เพื่อพระปกเกล้า เพื่อหาทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และปรับปรุงศูนย์มะเร็ง[อ่าน : 41 ครั้ง]
 • ขอให้ส่วนงานจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่าย (งปม.แผนดิน และเงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ 2563[อ่าน : 29 ครั้ง]
 • โครงการกองทุนนิธิพระพุทธบาทพลวง เพื่อพัฒนาการศึกษาเยาวชน เชิญชวนนักศึกษาที่มีความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันเขียนเรียงความ คัดลายมือ ตอบปัญหาธรรมะ ชิงทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตร[อ่าน : 121 ครั้ง]
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560[อ่าน : 119 ครั้ง]
 • แบ่งปันรอยยิ้ม แบ่งปันโลหิต วันที่ 25 เม.ย. 2561 แบ่งปันรอยยิ้ม แบ่งปันโลหิต โครงการ ราชมงคลจันท์ ร่วมใจจิตอาสาปีที่ 2[อ่าน : 145 ครั้ง]
 • นักวิจัย มทร.ตะวันออก ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 [อ่าน : 135 ครั้ง]
 • ทำรายงานการนำผลงานวิจัยหรือสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2558-2560[อ่าน : 140 ครั้ง]
 • นักวิจัย มทร.ตะวันออก ได้รับทุน Matsumae International Foundation จากประเทศญี่ปุ่น[อ่าน : 64 ครั้ง]
 • นักวิจัย มทร.ตะวันออก เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 7 เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย [อ่าน : 36 ครั้ง]
 • ขอขยายเวลา โครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรทุน งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561[อ่าน : 178 ครั้ง]
 • รับข้อเสนอการวิจัยภายใต้ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วมตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย - ญี่ปุ่น ปร... เปิดรับสมัคร : วันที่ 15 มิถุนายน - 5 กันยายน 2561[อ่าน : 88 ครั้ง]
 • เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 24 กรกฏาคม 2561[อ่าน : 100 ครั้ง]
 • นักวิจัย มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ มทร. ครั้งที่ 11[อ่าน : 124 ครั้ง]
 • แจ้งนักวิจัยเบิกเงินสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยงวดที่ 1 งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2561 งานวิจัยและพัฒนา สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี[อ่าน : 54 ครั้ง]
 • ประชุมทางวิชาการ "มหาวิทยาลัยมหาสารคารวิจัย ครั้งที่ 14" โดย มหาวิทยาลัยมหาสารคาร[อ่าน : 114 ครั้ง]
 • ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดย กรมส่งเสริมวิฒนธรรม[อ่าน : 133 ครั้ง]
 • การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสถาวิจัยแห่งชาติ โดย สำนักงงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ[อ่าน : 86 ครั้ง]
 • ส่งผลงานวิจัยเพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัย ครั้งที่6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สถาบันวิจัยและพัฒนา[อ่าน : 101 ครั้ง]
 • ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2561 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท)[อ่าน : 140 ครั้ง]
 • เข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะเพื่อวัตกรรมสายอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ[อ่าน : 88 ครั้ง]
 • ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 10 ฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย[อ่าน : 121 ครั้ง]
 • หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ Pensions' Electronic Filing[อ่าน : 40 ครั้ง]
 • มาตรการและแนวทางในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี พิจารณาเห็นชอบ[อ่าน : 48 ครั้ง]

ข้อมูล : ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี มี ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 5
งานคลัง มี ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 6
งานบริหารงานบุคคล มี ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 7
งานบริหารงานทั่วไป มี ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
หอพักนักศึกษา มี ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 3
งานวิจัยและพัฒนา มี ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 17
งานนโยบายและแผน มี ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 1
งานพัฒนานักศึกษา (บริการและสวัสดิการนักศึกษา) มี ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 4
งานพัฒนานักศึกษา (แนะแนวการศึกษาและอาชีพ) มี ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 15
งานพัฒนานักศึกษา (กิจกรรมนักศึกษา) มี ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 6
งานพัฒนานักศึกษา (กีฬาและนันทนาการ) มี ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 1
งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มี ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 1
งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ มี ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 13

มี ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 110