มาตรการรับมือ COVID-19 มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

วัน อังคาร ที่ 17 มีนาคม 2563, เวลา 14:02 น. 1350 ครั้ง ปรีดาภรณ์

 

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

 

 

 

 

 

  

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 >> เว็บไซต์ rmutto covid-19 >> คลิก

                   

 

       

 

                      ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

                       - เรื่อง ศูนย์ประสานงานเฉพาะกิจสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

                       - คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานงานเฉพาะกิจสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

 

                      สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี

                       - ประกาศ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ของบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี

 

                      คณะเทคโนโลยีสังคม

                       - ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน เพื่อป้องกัน ชะลอและบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 

 

                      คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

                       - ประกาศ มาตรการป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)